Dott obraz

Dott

🎁 گرفتن 20 دقیقه و 2 قفل Dott 🎁

چیست Dott


در راه کار ، مدرسه یا خانه و حتی بعد از یک شب با دوستان - در چند مرحله (در شهرهای شریک و پردیس ها) قرار خواهید گرفت.


در حین ثبت نام به Dott می توانید کد را تایپ کنید HCHZXYY برای گرفتن 20 دقیقه و 2 قفل!
🎁 گرفتن 20 دقیقه و 2 قفل 🎁

برنامه دانلود

icon Google Play icon App Store

سایر کدهای تبلیغاتی را دریافت کنید

💸 پول نقد 🛴 اسکوتر

Dott به زبان های دیگر